Medicinskt syre (oxygen)

Medical oxygen is used on ships

Medicinskt syre (oxygen) är en livsuppehållande gas som används inom sjukvården i både akuta och rutinmässiga sammanhang. Därför är det också ett lagkrav att de flesta fartyg har medicinskt syre i flaskor ombord.

Medicinsk syre är ett receptfritt läkemedel. Det ställs vissa krav på transportering och lagring av syre, eftersom det anses vara farligt gods.

SEACAT-Schmeding levererar medicinskt syre till fartyg över hela världen.

Det är ett lagkrav i till exempel de danska medicinskåpen av typ A och B att fartyget har så kallad bärbar återupplivningsutrustning. I skåp B är det nödvändigt att ha 2 x 2 liter medicinskt syre. I skåp A måste man ha ytterligare 20 liter syre.

Flaskorna finns tillgängliga med antingen pin index eller bullnose-gängor.

På grund av den explosionsrisk som är förknippad med transport och lagring av medicinskt syre, ställs det flera krav på utformningen av fartygen och särskilt på lagringen av flaskorna.

Vi har möjlighet att leverera medicinskt syre med kort varsel över hela världen.

Medicinskt syre på fartyg används särskilt vid akuta fall av smärtor och olyckor.

Mobil återupplivningsutrustning

Easily transported

Den mobila återupplivningsutrustningen består av en syrebehållare försedd med en tryckreduceringsventil, flödesregulator, ventilationspåse med vuxenmask och tillhörande slangar.

Flödesregulatorn ska minst kunna dosera en syremängd inom intervallet 0–15 liter syre per minut.

Om du använder syrebehållare med pin-system ska det finnas ytterligare förpackningar i reserv. Dessutom ska det finnas en tunghållare och en mekanisk sug med sugkateter och en behållare. Suget ska fungera utan användning av syrebehållaren.

Utrustningen levereras med en överskådlig bruksanvisning och behandlingsriktlinjer för första hjälpen vid hjärtstillestånd.

Den mobila återupplivningsutrustningen ska vara monterad och klar att användas i en anordning som lätt kan transporteras.

Syre i fartygets medicinska bröst ...

är medicinskt syre

Syret i fartygets medicinskåp är medicinskt syre. Om det i medicinskåpets innehållsförteckning anges en viss mängd syre – till exempel 4 liter i ett B-skåp – innebär det 4 liter syre vid minst 200 bars tryck, vilket motsvarar 800 liter ”brukssyre”.

I den mobila återupplivningsutrustningen ska syrebehållarnas storlek vara mellan 2 och 4 liter. Med ett tryck på 200 bar motsvarar det följande innehåll vid atmosfärstryck

2 liters flaska 2 x 200 = 400 liter

4 liters flaska 4 x 200 = 800 liter

Det danska A-skåpet ska förutom den mobila återupplivningsutrustningen även innehålla 20 liter syre. Syret i den mobila återupplivningsutrustningen ska fördelas på två behållare på 2-4 liter, så att den ena är klar för användning i återupplivningsutrustningen och den andra finns som reserv.

Om fartyget för med sig farligt gods ska syret kompletteras med 20 liter.

Testning

Syrecylindrar måste trycktestas minst vart tionde år

Det danska B-skåpet ska innehålla minst 4 liter syre fördelat på två syrebehållare.

Om fartyget för med sig farligt gods ska syret kompletteras med 40 liter.

C-skåpet innehåller endast återupplivningsutrustning vid transporter med farligt gods.

Den mobila återupplivningsutrustningen måste testas och genomgå en inspektion minst en gång i kvartalet. Dokumentation av inspektionen registreras i loggboken, och om man inte använder en loggbok ska inspektionen anges i inspektionsboken.

Syrebehållaren ska tryckprovas senast vart tionde år.

Kontakta oss för information om hur mycket syre olika typer av skåp ska ha ombord. Det beror på flaggstat och antalet besättningsmedlemmar.

SEACAT-Schmeding

Ship supplier eftersom 1987

Om du har frågor är vi alltid redo att hjälpa till – vi har stor kompetens inom området och kan leverera över hela världen.

+45 6221 6662

SEACAT – Schmeding Scandinavia

+49 40 373 646

SEACAT – Schmeding International

Receive news from SEACAT – Schmeding