Medical oxygen

Medical oxygen is used on ships

Medisinsk oksygen er en livsnødvendig gass som brukes til sykepleie i både akutte og rutinepregede sammenhenger. Det er derfor også et lovkrav at de fleste fartøyer har med medisinsk oksygen på flasker.

Medisinsk oksygen er et reseptfritt legemiddel. Det stilles visse krav til transport og lagring av oksygen, da det er å betrakte som farlig gods.

SEACAT-Schmeding leverer medisinsk oksygen til skip over hele verden.

Det er et lovkrav i f.eks. de danske medisinkistene type A og B at skipet skal ha såkalt mobilt gjenopplivingsutstyr. I en B-kiste skal man ha 2 x 2 liter medisinsk oksygen. I en A-kiste skal man ha ytterligere 20 liter oksygen.

Flaskene fås med gjenger av typen pin index eller bull nose.

På grunn av eksplosjonsfaren som er forbundet med transport og oppbevaring av medisinsk oksygen, stilles det flere krav til utformingen av skipene og særlig oppbevaring av flaskene.

Vi har mulighet for å levere medisinsk oksygen på kort varsel over hele verden.

På skip brukes medisinsk oksygen særlig til akutte tilfeller av smerter og ulykker.

Mobilt gjenopplivingsutstyr

Easily transported

Det mobile gjenopplivingsutstyret består av en oksygenflaske montert med en reduksjonsventil, strømningsregulator, ventilasjonspose med voksenmaske og tilhørende slanger.

Strømningsregulatoren skal som minimum kunne dosere oksygenmengden i intervallet 0–15 liter oksygen per minutt.

Ved bruk av oksygenflasker med pin-system, skal det være ekstra pakninger i reserve. I tillegg skal det være en tungeholder og et mekanisk sug med tilhørende sugekateter og et reservoar. Suget skal kunne fungere uten bruk av oksygenflasken.

Utstyret leveres med en oversiktlig bruksanvisning og en behandlingsveiledning for førstehjelp ved hjertestans.

Det mobile gjenopplivingsutstyret skal være montert og klart til bruk i en enhet som er lett å transportere.

Oksygenet i skipets medisinekiste ...

er medisinsk oksygen

Oksygenet i skipsmedisinkisten er medisinsk oksygen. Dersom det i fortegnelsen for medisinkisten er anført en bestemt mengde oksygen – f.eks. 4 liter i en B-kiste – betyr dette 4 liter oksygen under minst 200 bars trykk, som tilsvarer 800 liter «bruksoksygen».

I det mobile gjenopplivingsutstyret skal størrelsen på oksygenflaskene være mellom 2 og 4 liter. Med et trykk på 200 bar tilsvarer dette følgende innhold ved atmosfærisk trykk

2 liters flaske 2 x 200 = 400 liter

4 liters flaske 4 x 200 = 800 liter

Den danske A-kisten skal i tillegg til det mobile gjenopplivingsutstyret inneholde 20 liter oksygen. Oksygenet i det mobile gjenopplivingsutstyret skal være fordelt på to flasker á 2–4 liter, slik at den ene er klar til bruk i gjenopplivingsutstyret, og den andre holdes i reserve.

Hvis det seiles med farlig gods, skal det suppleres med 20 liter oksygen.

Testing

Oksygensylindere må trykktestes minst hvert tiende år

Den danske B-kisten skal minst inneholde 4 liter oksygen, fordelt på to oksygenflasker.

Hvis det seiles med farlig gods, skal det suppleres med 40 liter oksygen.

C-kisten inneholder bare gjenopplivingsutstyr, dersom det seiles med farlig gods.

Det mobile gjenopplivingsutstyret skal testes og underkastes ettersyn minst hver tredje måned. Dokumentasjon for ettersyn noteres i skipsdagboken, og der det ikke føres skipsdagbok, skal ettersynet noteres i tilsynsboken.

Oksygenflasker skal trykkprøves minst hvert tiende år.

Kontakt oss for å få vite hvor mye oksygen de forskjellige kistetypene skal ha om bord. Det avhenger av flaggstat og antall besetningsmedlemmer.

SEACAT-Schmeding

Ship supplier siden 1987

Hvis du har forespørsler, er vi alltid klar til å hjelpe – vi har stor ekspertise innenfor området og kan levere over hele verden.

+45 6221 6662

SEACAT – Schmeding Scandinavia

+49 40 373 646

SEACAT – Schmeding International

Receive news from SEACAT – Schmeding